ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг доступу до мережі Інтернет
м. Рівне

Фізична особа-підприємець ФОП Марчук Вікторія Олексіївна (надалі – Оператор), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, керуючись ст.633 Цивільного кодексу України, надає послуги доступу до мережі Інтернет необмеженому колу осіб (надалі Абонентам) на умовах дійсного Публічного договору (надалі Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор відповідно до умов цього Договору надає Абоненту послуги підключення та доступу до мережі Інтернет (надалі – Послуга) за умов технічної можливості надання таких послуг, абонент зобов’язується оплачувати їх відповідно до умов договору.
1.2. Послуги надаються в межах Рівненської області.
1.3. Факт авторизації Абонента як користувача Послуги свідчить про безумовне прийняття абонентом умов, викладених у цьому Договорі.
1.4. Надання послуг за цим Договором починається після активації послуги та зарахування коштів на особовий рахунок Абонента. Детальний опис тарифних пакетів зазначено на офіційному сайті https://mit-net.com.ua
1.5. Параметри Послуги визначені умовами тарифного плану, який Абонент встановлює самостійно в особистому кабінеті http://www.kabinet.mit-net.com.ua/

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

2.1. Абонент має право:
2.1.1. Користуватись послугами, що надаються за цим Договором;
2.1.2. Замовляти у Оператора будь-які додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту.
2.1.3. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.
2.2. Абонент зобов’язується:
2.2.1. Користуватись послугами у повній відповідності з умовами цього Договору.
2.2.2. Своєчасно здійснювати оплату послуг. У випадку несплати Абонентом послуг протягом 60 (шістдесяти) і більше календарних днів, особовий рахунок Абонента видаляється з бази оператора. Для відновлення надання послуг Абоненту необхідно звернутися в абон відділ Оператора за номером
☎ 097-995-54-73
2.2.3. При користуванні послугою:
– не використовувати послугу з метою заподіяння шкоди третім особам, в тому числі не допускати обмеження доступу інших Абонентів до мережі;
– не використовувати послугу для здійснення нелегальної діяльності, в тому числі не здійснювати несанкціоновану розсилку листів (СПАМ), неавторизований доступ до комп’ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, що захищені авторським правом, копіювати та
поширювати їх;
– не публікувати та не передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, що містять в собі віруси або інші небезпечні компоненти;
– не надсилати та не публікувати за допомогою Послуги будь-яку інформацію, поширення якої так чи інакше суперечить законодавству;
– не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
– не допускати використання кінцевого обладнання для надання послуг третім особам.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

3.1. Оператор має право:
3.3.1. Призупинити/припинити надання Послуги Абоненту в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Абонента у таких випадках:
– Абонент порушив положення цього Договору та/або законодавства України;
– Абонент або інша особа з використанням його мережених реквізитів вчинила дії, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет або внутрішніх каналів зв’язку з Оператором, в тому числі дії незаконного або аморального характеру, або такі, що порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств та/або викликають їхні скарги, або спричиняють зловживання правами, наданими йому згідно з Договором у інших формах, розповсюдження в мережі вірусів або інших небажаних компонентів, вчинення дій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації або інформації із спеціальним доступом;
-Абонент користується несправним обладнанням, що спричиняє порушення у роботі обладнання Оператора;
– для виконання регламентних та ремонтних робіт обладнання Оператора, що використовується для надання послуг за цим Договором.
3.3.2. Змінювати умови, передбачені цим Договором, тарифи на Послугу шляхом оприлюднення на інтернет-сайті Оператора http://mit-net.com.ua інформації про зміну тарифів не пізніше ніж за 7 днів до запровадження таких змін.
3.1.2. Припиняти надання Послуг при повному вичерпанні авансу Абонента на його особовому рахунку, а також у разі, якщо Абонент не здійснить поповнення свого особового рахунку протягом 60 днів.

3.2. ОПЕРАТОР ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

3.2.1. Надати доступ до мережі Інтернет протягом 15 (п’ятнадцяти ) робочих днів з моменту реєстрації замовлення (при наявності технічної можливості підключення).
3.2.2. Надавати послуги Абоненту згідно з умовами цього Договору.
3.2.3. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно діючих граничних нормативних рівнів показників якості.
3.2.4.Оператор зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом десяти робочих днів з моменту письмового повідомлення  Абонентом (кабель який йде від  бокса до абонента та фізичні поломки обладнання ремонтується за кошти абонента) про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей усувається за умови, що у Абонента, який повідомив Оператора про несправність, на момент повідомлення були кошти
на своєму особовому рахунку.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість Послуг визначається на підставі діючих тарифів Оператора.
4.2. Всі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.
4.3. Оператор не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів.
4.4. При повному вичерпанні авансу надання Послуг припиняється до наступного поповнення
Абонентом свого особового рахунку.
4.5. У разі, якщо абонентська плата (якщо таку передбачає тарифний план) нараховувалася на час настання перерви у наданні послуг у зв’язку з пошкодженням телекомунікаційної мережі Оператора, вона підлягає перерахуванню за умови, що Абонент письмово повідомить Оператора про пошкодження.
4.6. Щомісячно до 25 числа поточного місяця сплачувати наперед авансовим платежем плату за користування Послугами за наступний місяць.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. Абонент усвідомлює, що користування Послугою пов’язано із дотриманням певних правил, порушення яких призводить до припинення права користування Послугою.
5.3. Абонент бере на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання.
5.4. Абонент бере на себе повну відповідальність за ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет. При цьому Оператор не надає жодних гарантій і не несе жодної відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі Інтернет. Абонент несе особисту відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності своїх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує за допомогою Послуги або Інтернет взагалі.
5.5.Оператор не несе жодної відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет і не контролює їх. Оператор попереджає, що деякі з них можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію.
5.6. Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Паролю доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.
5.7. Оператор не несе жодної відповідальності за повідомлення третіх осіб щодо припинення надання Послуги та за можливе настання негативних наслідків, що сталися через таке повідомлення.
5.8. Оператор не несе жодної відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Послугою.
5.9. Оператор не несе жодної відповідальності за упущену вигоду або моральну шкоду, пов’язані із використанням Послуги або неможливістю користуватися Послугою, незалежно від того, чи мав Оператор змогу передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм.
5.10.Оператор не несе жодної відповідальності за часткове або повне пошкодження кабелю чи обладнання, що знаходяться поза межею відповідальності Оператора. Межа відповідальності Оператора закінчується на обладнанні Оператора (розподільча коробка у відповідному будинку, до якого підключено Абонента), від якого проводиться кабель до приміщення Абонента. Межа відповідальності Абонента починається від обладнання Оператора (розподільчої коробки у відповідному будинку, до якого підключено Абонента) та закінчується комп’ютерним обладнанням Абонента включно.
5.11. Якщо Абонент пошкодить обладнання Оператора через самовільне виконання робіт по ремонту або заміні обладнання, а також якщо пошкодження обладнання Оператора спричинила відсутність заземлення кінцевого обладнання Абонента, Абонент повинен відшкодувати в повному обсязі всі збитки та упущену вигоду Оператору.
5.12. Абонент несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що заподіяна у зв’язку із порушенням правил безпеки користування мережею Інтернет, передбачених встановленими чинним законодавством
України нормативами.
5.13. Оператор не несе відповідальності за будь-які перерви в роботі мережі Інтернет, що є наслідком причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Оператора.
5.14. Абонент несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, систем та комп’ютерної мережі Оператора або інших Абонентів згідно з чинним законодавством України.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Договір набуває чинності з моменту здійснення Абонентом первинної авторизації та діє протягом всього строку користування послугою доступу до мережі Інтернет на умовах цього Договору.
6.2. У разі, якщо Абонент не здійснить поповнення свого особового рахунку протягом 60 днів, договір вважається припиненим на 61-й день. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента.
6.3. Кожна зі сторін може достроково припинити дію договору, письмово попередивши про це іншу сторону за 30 календарних днів.
6.4. Фізичне відключення Абонента (демонтаж кабеля і т.д.) здійснюється після розірвання договору.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.
7.2. Оператор не несе відповідальності за погіршення роботи абонентського обладнання внаслідок дії вірусних програм, програм взлому або інших дій будь- яких третіх осіб, направлених на нанесення шкоди обладнанню чи програмам Абонента. У зв’язку з цим, Абоненту рекомендується оснащувати своє абонентське обладнання антивірусними програмами та програмами, які захищають від втручання третіх осіб в роботу такого обладнання. Встановлення вищевказаних програм здійснюється Абонентом самостійно та за його власний рахунок.
7.3. Оператор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови, передбачені цим Договором, а також тарифи на Послугу. Продовження користування Абонентом Послугою після повідомлення про зміни свідчить про повну згоду Абонента із цими змінами.
7.4. Послуга доступу до мережі Інтернет можлива виключно на умовах цього Договору.

Тех.підтримка
+38097-99-55-473

Товари з найвищою оцінкою
Товари
Системи безпеки камери відеонаглядуКомплект сигналізації Ajax StarterKitКабель Рівне
Категорії товарів